skip to Main Content

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

1. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của một doanh nghiệp. Việc giải thể doanh nghiệp thì có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và được tiến hành thực hiện theo đúng như quy định của pháp luật đưa ra. Theo đó thì chúng ta có thể là căn cứ theo quy định tại Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì có quy định về các trường hợp mà doanh nghiệp sẽ bị giải thể như sau:

Doanh nghiệp bị giải thể nếu như mà khi kết thúc thời gian hoạt động đã được ghi trong điều lệ của công ty mà lại không có quyết định ra hạn. Khi đó thì doanh nghiệp sẽ bị giải thể. Theo đó thì khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ thì công ty phải có quyết định ra hạn nếu không thì sẽ tiến hành giải thể theo quy định. 

Doanh nghiệp cũng sẽ bị giải thể theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; hay là của hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; và của đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp là cổ đông của công ty cổ phần. Tức là tiến hành giải thể theo quyết định của người quản lý doanh nghiệp. 

Nếu như mà công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo như quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cũng sẽ bị giải thể theo quy định. 

Doanh nghiệp cũng sẽ bị giải thể nếu như bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngoại trừ trường hợp Luật quản lý thuế 2019 có quy định khác. 

Tuy nhiên thì khi doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp sẽ cần phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác. Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy thì trên đây là 05 trường hợp mà các doanh nghiệp sẽ tiến hành giải thể.Tuy nhiên thì khi mà doanh nghiệp giải thể sẽ cần phải đáp ứng được một số điều kiện cơ bản theo quy định như phải đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định. 

 2. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp được quy định như sau:

Bước 1: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến với phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Sau khi mà thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký  giải thể doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn là 05 ngày làm việc. 

Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau đó thì mới nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Tức là phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm là phải gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ gửi kiến nghị về việc là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 02 ngày được tính từ ngày mà nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thế trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế đồng thời thì cũng sẽ ra thông báo về việc rằng là sẽ giải thể của doanh nghiệp. 

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Như vậy thì về thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp thì được tiến hành như sau, đầu tiên là cần phải thông báo giải thể doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính, tiếp theo đó là phải thanh toán hết các khoản nợ thì doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ về phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

 3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì bản thân doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một số giấy tờ có liên quan như sau:

Thủ tục đầu tiên cho việc giải thể doanh nghiệp đó là cần có thông báo về việc là giải thể doanh nghiệp. 

Tiếp theo là cần phải có báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp nếu có. 

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Nếu như là trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo. Thì những người trên trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì phải có trách nhiệm là liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh.

Như vậy thì theo quy định pháp luật thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm có thông báo về việc sẽ giải thể doanh nghiệp, và cần có thêm báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp, danh sách các chủ nợ và số nợ đã thanh toán trong đó thì bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi mà có quyết định là giải thể doanh nghiệp nếu như có. 

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

Luôn tận tâm vì bạn!

CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT

Trụ sở: Phòng 3B1, Tòa B - Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024 6684 6117 

Hotline: 0936.214.556

Website: luatanhsangviet.comhttp://asvlaw.net

Email: luatanhsangviet@gmail.com

Back To Top
Search
Đăng ký tư Vấn